ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 49' 43.0543"
13.8286262
Longitude : E 100° 13' 19.8001"
100.2221667
No. : 192535
ชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม (ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง)
Proposed by. นครปฐม Date 24 March 2020
Approved by. นครปฐม Date 24 March 2020
Province : Nakhon Pathom
0 64
Description

ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง

ที่ตั้ง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

ด้านศาสนาเป็นชุมชนรักษาศีล ๕ ดําเนินชีวิตตามแนววิถีไทยที่ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณี อันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยมีการทําบุญตักบาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ทำวัตรสวดมนต์ ถือศีล เป็นประจําทุกวันธรรมสวนะ

ด้านศิลปวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำว่าวไทย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง การแสดงรำกลองยาวพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ดินประดิษฐ์หัตถกรรมกระดาษ รีไซเคิล ตุ๊กตาผ้าไทย ฯลฯ

ด้านธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงานตลอดทั้งปี

ความพร้อมรับการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

๑. แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง

๒. นาบัวลุงแจ่ม

๓. โรงเจเปาเก็งเต้ง

๔. เมืองไม้แฟนตาซี

๕. แหล่งเรียนรู้ อุทยานปลาหน้าวัดสำโรง

๖. แหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

๗. แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ

๘. หอระฆัง ๑๐๐ ปี สมัยรัชกาลที่ ๕

เส้นทางท่องเที่ยว

- เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน วัดสำโรง

มัคคุเทศก์

๑. นายชัยพัชร์ รัตนะเจริญพงษ์

เบอร์โทร. ๐๘ ๙๒๕๕ ๐๑๗๙

๒. เด็กชายยศกร กันกล่ำ

เบอร์โทร. ๐๘ ๙๒๕๕ ๐+๗๙

โฮมสเตย์

๑. เรือนไม้ชายน้ำ รองรับได้ ๑๐ คน

ผู้ประสาน นางสาวอารียา เรียนรอบกิจ

เบอร์โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๙๘๒๒,๐๘ ๗๑๗๑ ๔๑๙๐

๒.บ้านสวนกัลยา รองรับได้ 10 คน

ผู้ประสาน นายชัยพัชร์ รัตนะเจริญพงษ์

เบอร์โทร. ๐๘ ๙๒๕๕ ๐๑๗๙

กิจกรรมพิเศษ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

๑.กิจกรรม การทำว่าวไทย

ช่วงเวลาที่จัด ตลอดทั้งปี

๒.กิจกรรม การแสดงรำกลองยาวพื้นบ้าน

ช่วงเวลาที่จัด ตลอดทั้งปี

๓. กิจกรรมปั่นจักรยาน และพายเรือคายัค

ช่วงเวลาที่จัด ตลอดทั้งปี

ปฏิทินงานวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน

๑. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม

๒. ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา เดือน กุมภาพันธ์

๓. อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เดือน กุมภาพันธ์

๔. ทำบุญตรุษไทย เดือน เมษายน

๕. ประเพณีสงกรานต์เดือน เมษายน

๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ เดือน เมษายน

๗. ค่ายคุณธรรมเยาวชน วันวิสาขบูชา ดือน พฤษภาคม

๘. ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม

๙. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เดือน กรกฎาคม

๑๐. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เดือน สิงหาคม

๑๑. ทำบุญสารทไทย เดือน กันยายน

๑๒. เทศกาลทอดกฐินสามัคคี เดือน ตุลาคม

๑๓. ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

๑๔. สวดมนต์ข้ามปี เดือน ธันวาคม – มกราคม

Location
Tambon วัดสำโรง Amphoe Nakhon Chai Si Province Nakhon Pathom
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
Amphoe Mueang Nakhon Pathom Province Nakhon Pathom
Tel. 0 3434 0349
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่