ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 14' 40.65"
19.2446250
Longitude : E 99° 51' 37.2694"
99.8603526
No. : 192970
เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม
Proposed by. พะเยา Date 22 June 2020
Approved by. พะเยา Date 22 June 2020
Province : Phayao
0 174
Description

เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ตั้งอยู่ที่วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากการรวมกลุ่มของพระวิทยากรและวิทยากรจิตอาสา เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบของค่ายคุณธรรมร่วมกับสถานศึกษา โดยพระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรกฺโข (พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข) เป็นประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาร่วมกับสถานศึกษาในทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2549 ได้เล็งเห็นเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาสังคมในกลุ่มของเด็กและเยาวชนในเรื่องยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท การยึดติดความฟุ้งเฟ้อ ความทะเยอทะยาน รวมถึงการแก้ปัญหาสังคมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องสร้างกระแสนิยม “รักดี” ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่จัดค่ายอบรมเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีกระบวนการที่สามารถรวมกลุ่ม ติดตาม สร้างสรรค์ และพัฒนาไปสู่เวทีของเยาวชนคน “กล้าทำดี” จนเกิดเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “กล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”ดำเนินกิจกรรมค่ายกล้านำ ค่ายกล้าคุณธรรม ค่ายกล้าอาสา และกิจกรรมอื่นๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมกล้าทำดี ในกรอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทิดทูนสถาบัน ด้านศาสนาวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม จากการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาแก่เด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Category
Cultural Network
Location
วัดต๊ำม่อน
No. 2 Moo 6 บ้านต๊ำม่อน
Province Phayao
Details of access
Reference พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข
Organization วัดต๊ำม่อน
No. 2 Moo ู6 บ้านต๊ำม่อน
Province Phayao ZIP code 56000
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่