ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 39' 44.9518"
12.6624866
Longitude : E 100° 54' 19.2578"
100.9053494
No. : 193000
นายนพ บวรกุลพาณิชย์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและการบริโภค
Proposed by. ชลบุรี Date 31 July 2020
Approved by. ชลบุรี Date 31 July 2020
Province : Chon Buri
0 16
Description
นายนพ บวรกุลพาณิชย์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ณ ตำบลบึงน้ำรับ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี บิดาชื่อนายจีน บวรกุลพาณิชย์ (ถึงแก่กรรม) มารดาชื่อ นางสาลี่ บวรกุลพาณิชย์ (ถึงแก่กรรม) เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๙ คน สมรสกับนางจารุวรรณ บวรกุลพาณิชย์ มีบุตรธิดารวม ๓ คน ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสา และเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีนายนพ บวรกุลพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการทำปุ๋ยดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) และปุ๋ยน้ำ (น้ำหมักชีวภาพ) เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาตำบลสัตหีบในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบตามลำดับ เห็นว่าขณะนั้นชุมชนมีปัญหาเรื่องขยะมาก ต้องการที่จะแก้ไขให้ขยะลดน้อยลงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีความพร้อม และโอกาสอำนวย ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อมสนองนโยบาย ตามโครงการ “อยู่ดีมีสุข” ของรัฐบาลสมัยนั้น ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานนำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจากกรมพัฒนาที่ดิน มาทดลองทำ โดยใช้ที่ดินของตนเองจำนวน ๕ ไร่ซึ่งเดิมทำเป็นสวนผสมผสานมาก่อนเป็นสถานที่แหล่งผลิตปุ๋ย วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำปุ๋ยได้แก่เศษอาหาร พืชผักผลไม้ต่าง ๆ จากครัวเรือนที่ทางเทศบาลตำบลพลูตาหลวงขนมาให้ และได้ทำมาตลอดนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน พยายามศึกษา เรียนรู้ สังเกต ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จนมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องการผลิตปุ๋ยดิน ปุ๋ยน้ำ ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจได้นำผลผลิตไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนไม่ว่าบ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอนำไปทดลองใช้ทั้งในด้านการเกษตร และการบำบัดน้ำเสียโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ผลจากการนำไปใช้ได้ผลดี เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของชุมชนเกิดประโยชน์ต่อสังคม ขยะลดน้อยลง สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผลงานได้รับการเผยแพร่มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างจังหวัดมาศึกษาดูงานอยู่เสมอ ณ ศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ตนได้จัดตั้งขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๙๔/๔๙ หมู่ ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีคณะดูงานจากประเทศจีนและไต้หวันมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานเฉลี่ยเดือนละ ๘ – ๑๐ ครั้ง ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็น หมอดินอาสาของอำเภอสัตหีบ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อุทิศตนเสียสละทั้งแรงกาย ปัญญาและกำลังทรัพย์ในการสร้างผลผลิต มุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้ต่อไปจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่ผลงานที่สำคัญ-ผลิตปุ๋ยน้ำ (น้ำหมักชีวภาพ) ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรและบำบัดน้ำเสีย-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยดิน) ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน-เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการผลิตปุ๋ยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดชลบุรี จึงยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายนพ บวรกุลพาณิชย์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการผลิตและการบริโภค) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
Location
No. 27/37 Moo 3
Tambon สัตหีบ Amphoe Sattahip Province Chon Buri
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
Reference นริศรา วงศ์วิลัย Email narisara.poo@gmail.com
Tambon บางปลาสร้อย Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri ZIP code 20000
Tel. 0 3827 6407 ต่อ 12 Fax. 0 3827 6407 ต่อ 17
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่