ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 55' 44.8208"
12.9291169
Longitude : E 100° 55' 18.7234"
100.9218676
No. : 193378
นายมาย ไชยนิตย์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม (ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม)
Proposed by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Approved by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Province : Chon Buri
0 22
Description

นายมาย ไชยนิตย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๗ ถนนหนองไม้แก่น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของ นายกุ่ย แซ่ตั้ง และนางแอ้ม ไชยนิตย์

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มีประสบการณ์ในฐานะการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายาวนานกว่า ๒๐ปี มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญการพัฒนาท้องถิ่น ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรส่งผลให้เทศบาลเมืองหนองปรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากกว่า ๓๐ รางวัล เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

นายมาย ไชยนิตย์ เป็นผู้นำสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดมา โดยจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตลอดจนคนในชุมชนรักหวงแหน และภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งพุทธ พราหมณ์ และอิสลามเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

นายมาย ไชยนิตย์ ดำรงตนตั้งอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล อ่อนน้อม ถ่อมตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และเคารพกฎหมาย

จังหวัดชลบุรีจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายมาย ไชยนิตย์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้านผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ชีวิตปัจจุบัน

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๗ ถนนหนองไม้แก่น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ โทรศัพท์ ๐๓๘-๙๓๓๑๗๑ , ๐๘๗-๘๓๓๔๕๕๕ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

Location
No. 111 Moo 7 Road หนองไม้แก่น
Tambon หนองปรือ Amphoe Bang Lamung Province Chon Buri
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
Reference นริศรา วงศ์วิลัย Email narisara.poo@gmail.com
Tambon บางปลาสร้อย Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri ZIP code 20000
Tel. 0 3827 6407 ต่อ 12 Fax. 0 3827 6407 ต่อ 17
Website www.m-culture.go.th/chonburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่