ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 20' 29.0893"
13.3414137
Longitude : E 101° 2' 14.14"
101.0372611
No. : 193380
นายสมพงษ์ สามารถ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการเกษตร)
Proposed by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Approved by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Province : Chon Buri
0 19
Description

นายสมพงษ์ สามารถ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ ณ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน อายุ ๗๑ ปี เป็นบุตรนายพู สามารถ และ นางน้อย สามารถ

นายสมพงษ์ สามารถ เป็นเกษตรกรผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการเกษตรผสมผสานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ กำนันตำบลหนองรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี และเป็นผู้นำเกษตรกรคิดค้นแก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรของตนเองและชาวหนองรีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ตำบลหนองรีเป็นแหล่งผลิตพืชผักสวนครัวแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป

นายสมพงษ์ สามารถจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม การศึกษาดูงานและจากโครงการพระราชดำริต่างๆ มาทดลองและประยุกต์ใช้อยู่เสมอ เช่น การทำปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี, การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ,การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)ในการเกษตร และการนำพืชผลบางชนิด อาทิ ฝรั่ง หน่อไม้หวาน กล้วยหอม มะนาว กล้วยไม้ ฯลฯ มาทดลองปลูกในพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้สมพงษ์ สามารถ ยังเป็นผู้มีคุณธรรมได้รับความศรัทธา เชื่อถือจากชุมชนในท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กร ศูนย์และกลุ่มต่างๆมากมาย เช่นประธานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประธานกลุ่มเกษตรกรการทำไร่ตำบลหนองรี,ประธานศูนย์สาธิตและกลุ่มออมทรัพย์ตำบลหนองรี,ประธานชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองชลบุรี ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองรีเป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศตน เสียสละ กำลังกาย ใจ กำลังทรัพย์สินเพื่อส่วนรวม ทำให้นายสมพงษ์ สามารถได้รับรางวัลด้านการเกษตร และด้านคุณธรรมมากมายจากหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีประชาชนมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เป็นประจำ

ปัจจุบันนายสมพงษ์ สามารถ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี และยังคงทำหน้าที่ปราชญ์ชาวบ้านรับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจและหน่วยงานทั่วประเทศ นับว่าเป็นภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวชลบุรี

จังหวัดชลบุรีจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมพงษ์ สามารถ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ชีวิตปัจจุบัน

นายสมพงษ์ สามารถ ยังคงทำหน้าที่ปราชญ์ชาวบ้าน มุ่งมั่นเดินหน้าสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรแก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสวนผึ้ง ตำบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๑๑๒-๙๘๔๙

Location
No. 8/1 Moo 10 Road สวนผึ้ง
Tambon หนองรี Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
Reference นริศรา วงศ์วิลัย Email narisara.poo@gmail.com
Tambon บางปลาสร้อย Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri ZIP code 20000
Tel. 0 3827 6407 ต่อ 12 Fax. 0 3827 6407 ต่อ 17
Website www.m-culture.go.th/chonburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่