ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 193399
วัดทิพย์สุคนธาราม
Proposed by. กาญจนบุรี Date 25 November 2020
Approved by. กาญจนบุรี Date 3 May 2021
Province : Kanchanaburi
0 157
Description

วัดทิพย์สุคนธารามและพุทธเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวบ้านโป่งสวรรค ตำบลดอนแสลบ เป็นวัดที่เกิดจากความศรัทธาของคนในพื้นที่มีพระเถระผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกเหนือจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแสวงบุญของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นความร่วมมมือร่วมใจของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพลิกพื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยพรรณไม้ในพุทธประวัติและพรรณไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค เป็นประจักษ์พยานถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธองค์และหลักธรรมคำสอน

วัดทิพย์สุคนธารามได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2007 โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์(นิยม ฐานิสฺสโร มหาเถร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้รับเป็นธุระในการจัดสร้างวัดตามที่คุณฉันท์ทิพย์ กลิ่นโสภณ และครอบครัวผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตศรัทธาถวายที่ดินบริเวณบ้านโป่งสวรรค์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บนทางหลวงแผ่นดิน สายอู่ทอง-บ่อพลอย (สาย 3342) มีเนื้อที่ 329 ไร่ พร้อมด้วยทุนทรัพย์เมื่อค.ศ. 2004 เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้ตั้งนามวัดว่า
"วัดทิพย์สุคนธาราม"

สถานที่ตั้งหมู่ 13, ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, 71170

ลักษณะเด่น จุดเด่น

1. "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" สร้างโดยใช้วัสดุทองเหลืองหล่อรมควันเป็นแผ่น แล้วนำมาเชื่อมต่อ บนโครงเหล็ก มีความสูง 32 เมตร ส่วนฐานมีการยกพื้นสร้างประทักษิณเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนองค์พระ 2.ส่วนสาธารณประโยชน์ และ 3.ส่วนป่า

2. อาคารนิทรรศการ "อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้"

Category
Religious place
Location
วัดทิพย์สุคนธาราม
Moo 13
Tambon ดอนแสลบ Amphoe Huai Krachao Province Kanchanaburi
Details of access
Reference นางสาวลัดดาวัลย์ อำนวยศักดิ์โสภณ Email wannaya053@gmail.com
Amphoe Huai Krachao Province Kanchanaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่