ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 40' 14.939"
7.6708164
Longitude : E 100° 4' 53.0486"
100.0814024
No. : 194575
วัดปากสระ
Proposed by. พัทลุง Date 12 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 52
Description

วัดปากสระ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้านปากสระ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวาเศษ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๓ เส้น ๕ วา ๒ ศอก ทิศใต้ยาว ๓ เส้น ๕ วา ๒ ศอก ทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น ๑๑ วา ทิศตะวันตกยาว ๘ เส้น ๑๑ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๙.๗๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๕ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเป็นไม้ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง ๑๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้ กุฎิสงฆ์ จํานวน ๒ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหารสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโลหะ ๓ องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ พระพุทธบาทจําลองสร้าง พ.ศ. ๒๔๗๕ ประดิษฐานในอุโบสถ พระพุทธรูปปูนปั้น ๓ องค์ ประดิษฐานในวิหาร พระพุทธรูปโลหะปางห้ามญาติ พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ รูปเหมือน พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์และพระครูนิมิตธรรมากร ประดิษฐานไว้ในเรือนที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗

วัดปากสระ มีท่านสองเมืองได้มาริเริ่มดําเนินการสร้างวัดนี้ เดิมสร้างขึ้นที่ด้านตะวันออกเขาจิงโจ้ ภายหลังได้ย้าย มาสร้างขึ้น ณ ที่ตั้งปัจจุบัน การบูรณะพัฒนาวัดได้มีมาทุกยุคสมัยของเจ้าอาวาส

วัดปากสระ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระครูสังฆรักษ์อัคริษฏเดช รตินฺธโร

ศาสนวัตถุ

๑. รูปเหมือนพระครูพินิตธรรมมากร

๒. รูปเหมือนพระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ (อาจารย์ดิษฐ)

๓. รูปเหมือนพ่อท่านช่วง เขมธมฺโม

๔. รูปเหมือนพระอธิการไสว เขมาธโร

Category
Religious place
Location
วัดปากสระ
No. ๘๔ Moo ๑๐ บ้านปากสระ
Tambon ชัยบุรี Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๗๘๖).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวประภัสรา เกตุชู Email prapatsara9363@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
Road ราเมศวร์
Tambon คูหาสวรรค์ Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๘ Fax. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่