ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 20° 14' 42.0832"
20.2450231
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 6' 35.4175"
100.1098382
เลขที่ : 138558
วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน
เสนอโดย ตุ๊ต๊ะต๋อมแต๋ม วันที่ 11 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย sirirat_admin วันที่ 2 ตุลาคม 2555
จังหวัด : เชียงราย
0 1885
รายละเอียด

๑.ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ บ้านเวียงใต้ เลขที่ ๔๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๗๐๕๕

อาณาเขตทิศเหนือ ติดหมู่บ้าน

ทิศใต้ ติดหมู่บ้าน

ทิศตะวันออก ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สายแม่สาย - เชียงแสน

ทิศตะวันตก ติดหมู่บ้าน

เอกสารสิทธิ์(โฉนดที่ดิน) เลขที่ ๒๐๘๕๔ เล่มที่ ๒๐๙ เลขที่ ๕๔ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา

๒. ประวัติย่อ

วัดปงสนุก ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ องค์ระฆังทรงกลมหุ้มจังโก วิหารด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีอุโบสถสร้างทับไปแล้ว วัดนี้ยังเป็นชื่อที่เรียกโบราณสถานที่เขลางค์นคร เมืองเก่าจังหวัดลำปาง อาจแสดงถึงการติดต่อกันของชุมชนดั้งเดิม สันนิษฐานจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ว่า น่าจะมีการก่อสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑

วัดปงสนุกได้บูรณะก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐ โดยพ่อกำนันแดง สุปัชยา เป็นผู้นำพัฒนาวัด

( ตามประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ) เป็นวัดที่สำคัญของเชียงแสน มีองค์พระธาตุที่เก่าแก่ มีพระพุทธรูปเนื้อสำริดประดิษฐานในวิหาร สมควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดที่สมบูรณ์

๓. สิ่งก่อสร้างภายในวัด

ประกอบไปด้วย เจดีย์โบราณ วิหาร อุโบสถ ศาลาเอนกประสงค์ กุฎิสงฆ์ กำแพง ศาลาหอฉัน ศาลาโรงครัว ห้องน้ำ แท๊งค์น้ำ โรงน้ำดื่มวัดปงสนุก

๔. โบราณสถาน/โบราณวัตถุที่สำคัญของวัด

- มีเจดีย์โบราณทรงล้านนา ๑ องค์ พระพุทธรูปสำริดสำคัญ ๑ องค์

๕. ลำดับเจ้าอาวาส

๑. พระครูบาหมี พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๘๐

๒. พระนึ้ง พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๙๑

๓. พระอาจารย์อ้าย พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐

๔. พระอธิการปัญญา พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๘

๕. พระอธิการสุทัศน์ พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙

๖. พระอธิการกองแก้ว พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๓

๗. พระครูพินิตย์ พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๖

๘. พระครูประโชติสารธรรม พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙

๙. พระเผ่าพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒

๑๐. พระอธิการคำอ้าย ปภสฺสโร พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙

๑๑. พระอธิการสุมิตร สุมํคโล พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๓

๑๒. พระอธิการวิชัย ชุติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒

๑๓. พระบุญศรี ติกขปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

๑๔. พระครูปลัดอนุรักษ์ ฐิตสีโล พ.ศ. ๒๕๕๕ ( รักษาการเจ้าอาวาส )

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้านเวียงใต้
เลขที่ ๔๕๕ หมู่ที่/หมู่บ้านซอย - ถนน -
ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน
บุคคลอ้างอิง พระครูปลัดอนุรักษ์ ฐิตสีโล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อีเมล์ chiangrai@m-culture.go.th
เลขที่ 632 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 ซอย - ถนน แม่ฟ้าหลวง
ตำบล ริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 150169 โทรสาร 150170
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/chiangrai
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่