ติดต่อกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-422-8888 สายด่วน: 1765

เว็บไซต์: www.m-culture.go.th

แผนที่
ติดต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์: 02-333-3700 โทรสาร: 02-333-3833 Call Center: 1313

เว็บไซต์: www.most.go.th

แผนที่ี
ติดต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 0-2564-7000 โทรสาร: 0-2564-7001-5 Call Center: 0-2564-8000

เว็บไซต์: www.nstda.or.th

แผนที่
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต(เนคเทค)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-564-6900 โทรสาร: 02-564-6901-3 Call Center: 02-524-9200

เว็บไซต์: www.nectec.or.th

แผนที่
รายละเอียด:
รูปภาพ