ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
About us

       Cultural Knowledge Center is developed under the MOU of Ministry of Culture and Ministry of Science and technology. This contract is made by the department of Information Technology and Communacation between the Digital Media Informatics Laboratory of NECTEC.

Objective
 • Establish a knowledge's structure in culture area to provide a service and acquiring to economic oppotunity.
 • Making a connection between an organization for applied an information technology and establish a good knowledge base.
 • Making a connection between an organization for public the culture's knowledge base.
 • Establish a social network for culture society which all of them can develope and maintain an information.

Intended audiences
Ministry of Culture officer
 • They have a responsibility to provide culture information and record all of them into this software.
 • Establish culture community for collected an information.
 • Establish any kind of an activity which improvement a culture knowledge information.

Developer
 • Can develope software follow an international standard.
 • Can develope software and service for culture information.
 • เพื่อพัฒนาระบบบริการองค์ความรู้วัฒนธรรม

Bussiness domin
 • Using culture information for trading process.
 • เพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรม

User
 • Study and understand Thai's culture.
 • Involve to establish culture information making process.
 • เพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน วัฒนธรรมไทย