ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Policy

     ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมขึ้น เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้


ข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานในการใช้งานระบบ
 • ข้อ 1 ผู้ใช้งานพึงใช้ข้อความสุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้งานระบบ อาทิ เช่น การใช้ข้อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น เป็นต้น
 • ข้อ 2 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
 • ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้อง
  • ข้อ 3.1  ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับ โดยรหัสผ่านส่วนบุคคลดังกล่าวต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควรกำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกร
  • ข้อ 3.2  ใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ข้อ 3.3  ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจำรหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่
  • ข้อ 3.4  ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
 • ข้อ 4  ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ระบบโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • ข้อ 4.1  เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
  • ข้อ 4.2 เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • ข้อ 4.3 เพื่อการพาณิชย์
  • ข้อ 4.4 เพื่อกระทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
  • ข้อ 4.5 เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
  • ข้อ 4.6 เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายแก่องค์กร
 • ข้อ 5  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
  •      ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ทุกเวลา หากท่านจำไม่ได้หรือลืม ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ใช้งาน ไปที่หน้าหลักเลือกที่ เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกที่ ลืมรหัสผ่าน ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า ลืมรหัสผ่าน ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ของคุณ ระบบจะสร้างรหัสผ่านใหม่ และส่งไปยังอีเมล์ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้โดยทันที
  •      เนื่องด้วยเนื้อหา หรือข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม มาแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป จึงอาจจะมีความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ จึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือสิ่งประกอบในเว็บไซต์ทั้งหมดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกใน ทั้งนี้รวมถึงไม่รับผิดดชอบต่อคำรับรองใดๆ ในเรื่องความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบันที่ปรากฏในเนื้อหา หรือข้อความนั้นๆ
  •      แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ข้อความที่ไม่สร้างสรรค์ ผิดพลาด ไม่เหมาะสม หรือทำให้เกิดปัญหาในการทำให้เกิดความรักสามัคคี เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ขอสงวนสิทธที่จะลบออกได้ทันทีตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งและไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา หรือ ข้อความ
  •      ลิขสิทธิ์ของข้อเขียนต่างๆที่นำมาลงในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ นี้ ถือว่าเป็นของผู้ใช้งานแต่ละท่าน ไม่เป็นของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกถือว่าผู้ที่นำเอาข้อเขียนต่างๆที่นำมาลงในเว็บไซต์อนุญาตให้ผู้ที่สนใจนำข้อเขียนนั้นๆไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ เพื่อการสาธารประโยชน์ โดยไม่แสวงหากำไร หรือประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้สร้างสรรค์ข้อความดังกล่าว
  •      อนึ่ง ในกรณีที่เนื้อหาบางส่วนอาจจะเป็นการละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือขัดแย้งสร้างความเสียหายจากการใช้เนื้อหาหรือประเพณีทางการค้าของบุคคลอื่น ตลอดจนการละเมิดกฎหมาย ผู้ที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ
  •      เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ อาจนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้บันทึกลงไว้ในเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานวิจัยข้อมูล เพื่อการพัฒนาคลังความรู้และบริหารจัดการข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น