ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 48' 52.9999"
13.8147222
Longitude : E 102° 4' 18.9998"
102.0719444
No. : 116519
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ
Proposed by. สระแก้ว Date 11 October 2011
Approved by. สระแก้ว Date 16 January 2012
Province : Sa Kaeo
1 1856
Description

งานบูญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ถือเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล และถือเป็นมรดกของท้องถิ่น จังหวัดสระแก้วจึงได้จัดประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยเสริมกระบวนการด้านความรู้ ความเข้าใจ ความคิดในหลักของพุทธศาสนา ตลอดทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญผเหวดเทศมหาชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามถือเป็นมรดกของท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่เด็ก แยาวชนและประชาชนให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมและสนับสนุนความรัก ความสมัคคีในชุมชน/ท้องถิ่น เป็นการบูรณาการทำงานของภาคส่วนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

Location
วัดสระแก้ว พระอารามหลวง
Road สุวรรณศร
Province Sa Kaeo
Details of access
Reference นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ Email sakaeo@m-culture.go.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Road สุวรรณศร
Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo ZIP code 27000
Tel. 037-425029 Fax. 037-4255030
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่