ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 26' 17.9999"
16.4383333
Longitude : E 100° 21' 0"
100.3500000
No. : 131744
ชื่อบ้านนามเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
Proposed by. Tippawan Date 21 April 2012
Approved by. พิจิตร Date 23 April 2012
Province : Phichit
0 1590
Description

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเมืองพิจิตร คือ อำเภอท่าหลวงในอดีต

เมืองพิจิตร” เป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพิจิตร ริมถนนศรีมาลาตอนใต้หลังวัดท่าหลวง พระอารามหลวง

ชื่ออำเภอเมืองพิจิตรแต่เดิมนั้นเป็น “อำเภอเมือง”มาก่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็น “อำเภอท่าหลวง”และเปลี่ยนเป็น “อำเภอเมืองพิจิตร” จนถึงปัจจุบัน

เดิมทีเดียวเมืองพิจิตรแบ่งการปกครองโดยมีเมืองขึ้นคือเมืองภูมิเท่านั้น พบในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐ แผ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) และในเอกสารรัชกาลที่ ๕ เป็นรายงานการจัดราชการต่างๆในมณฑลพิษณุโลก ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ก็กล่าวว่าเมืองพิจิตร เป็นเมืองตรีขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก และเมืองพิจิตรมีเมืองขึ้น ๑ เมือง คือ เมืองภูมิ แสดงว่าในตอนนี้ เมืองพิจิตรยังไม่แบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอแต่อย่างใด

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๔๖ (ร.ศ. ๑๒๒) จึงแบ่งการปกครองเป็นอำเภอ พบในเอกสารรัชกาลที่ ๕ เรื่องปันแขวงการปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๒ ได้กล่าวถึงเมืองพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ อำเภอ คือ

เมือง ๒. บางคลาน และ ๓. เมืองภูมิ

จากนั้นปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จากเอกสารรัชกาลที่ ๖ เรื่องประกาศใช้ชื่ออำเภอที่เปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับชื่อตำบลตั้งที่ว่าการอำเภอ วันที่ ๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ปรากฏว่าจังหวัดพิจิตร (เปลี่ยนจากเมืองพิจิตรแล้ว)มีอำเภอเมือง อำเภอภูมิ และอำเภอบางคลาน เปลี่ยนเป็น อำเภอท่าหลวง อำเภอบางมูลนาก ส่วนบางคลานคงเรียกบางคลานอย่างเดิม ดังนั้น อำเภอเมืองจึงต้องเปลี่ยนเป็นอำเภอท่าหลวง ในปีนี้ เพราะตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท่าหลวงนั่นเอง

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอที่มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตัวจังหวัดเป็นอำเภอเมือง (แล้วต่อด้วยชื่อจังหวัด) อำเภอท่าหลวงจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเป็นอำเภอเมืองพิจิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จนถึงปัจจุบันนี้

สภาพการปกครอง ปัจจุบันอำเภอเมืองพิจิตร แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ จำนวน ๑๖ ตำบล ๑๓๕ หมู่บ้าน ๒๕ ชุมชน ประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๗๔๔ คน เป็นชาย ๕๔,๘๑๓ คน เป็นหญิง ๕๗,๙๓๑ คน

กลุ่มชาติพันธ์ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นถิ่น, และชาวไทยเชื้อสายจีน

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพโดยทั่วไปของอำเภอเมืองพิจิตร

อำเภอเมืองพิจิตร ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน อยู่ในพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ประมาณ ๙๑๕.๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๗๒,๐๕๖.๒๕ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐ ของพื้นที่จังหวัดพิจิตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และ อ.สากเหล็ก จังหวัดพิจิตรทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังทรายพูน และอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสามง่าม และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สภาพภูมิอากาศ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศร้อน และมีฝนตกชุกในฤดูฝน

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเทียว

วัดท่าหลวง พระอารามหลวง, บึงสีไฟ, อุทยานเมืองเก่าพิจิตร, วัดโรงช้าง, วัดนครชุม, วัดยางคอยเกลือ, วัดท่าฬ่อ, วัดเขารูปช้าง, และพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

งานประเพณีและเทศกาลสำคัญของอำเภอ

1. งานประเพณีแข่งขันเรือยาวพิจิตร 2. งานสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร, 3. งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร, 4. ประเพณีปิดทองไหว้พระ วันเพ็ญเดือน ๓ วัดเขารูปช้าง 5. งานประจำปีไหว้เจ้าพ่อปุนเถากง หลวงกงและเทศกาลอาหาร

๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๒.เทศบาลเมืองพิจิตร ๓. เทศบาลตำบล ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวดง, เทศบาลตำบลวังกรด, เทศบาลตำบลดงป่าคำ และเทศบาลตำบลท่าฬ่อ ๔. องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๔ แห่ง ได้แก่ อบต.ไผ่ขวาง, อบต.ย่านยาว, อบต.ท่าฬ่อ,อบต.ปากทาง, อบต.คลองคะเชนทร์, อบต.โรงช้าง, อบต.เมืองเก่า, อบต.ท่าหลวง, อบต.บ้านบุ่ง, อบต.ฆะมัง, อบต.หัวดง, อบต.ป่ามะคาบ, อบต.สายคำโห้ และ อบต.ดงกลาง

Location
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร
Road ศรีมาลา
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Phichit Province Phichit
Details of access
นายหวน พินธุพันธ์
Reference ทิพวรรณ งามพาณิชยกิจ
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
Road บุษบา
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Phichit Province Phichit ZIP code 66000
Tel. 056612675-6 Fax. 056-612676
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่