ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 48' 49.6897"
13.8138027
Longitude : E 99° 52' 15.3811"
99.8709392
No. : 158537
ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
Proposed by. ราชบุรี Date 17 September 2012
Approved by. ราชบุรี Date 21 July 2020
Province : Ratchaburi
0 242
Description

ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ตั้งอยู่เลขที่ - ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๒๑๑๐๐๑ โทรสาร ๐๓๒ – ๒๑๑๑๗๗

อำเภอบ้านโป่ง ตามตำนานเมืองราชบุรีกล่าวว่าเป็นอาณาเขตส่วนหนึ่ง ของอาณาจักร ทวารวดีโบราณ มีสภาพเป็นหัวเมือง ที่มีชาวอินเดียและขอมตั้งหลักแหล่งอยู่จำนวนไม่น้อย ดังปรากฏตามหลักฐานว่าชาวอินเดียโบราณ ได้นำเอาชื่อเมืองในอินเดียมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง เรียนว่า หมู่บ้านโกสินารายณ์ ซึ่งยังปรากฏอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าผาในปัจจุบัน และได้จัดตั้งเป็นอำเภอที่ตำบลท่าผาเป็นครั้งแรก ต่อมา ร.ศ.๑๑๔ รัฐบาลได้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นและเห็นว่าหากอำเภออยู่ที่ตำบลท่าผาแล้ว การคมนาคมก็จะไม่สะดวก จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ตำบลบ้านโป่ง เรียกว่า อำเภอบ้านโป่งสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดราชบุรี ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๒๗,๕๔๑ ไร่ หรือ ๓๖๔,๐๖๗ ตารางกิโลเมตร

คำขวัญของอำเภอบ้านโป่ง “เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม แหล่งเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม”

วิสัยทัศน์อำเภอบ้านโป่ง “เกษตรกรรมพัฒนา อุตสาหกรรมล้ำหน้า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ ๒ ปีซ้อน คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จัดระบบการบริหารงานในระดับอำเภอ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๕ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในการบริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องบูรณาการบริหารงานร่วมกับอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งมีนายอำเภอบ้านโป่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับอำเภอ

Category
Cultural Network
Location
ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
Soi - Road ถนนทรงพล
Province Ratchaburi
Details of access
สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง
Soi - Road ถนนทรงพล
Province Ratchaburi ZIP code 70110
Tel. ๐๓๒ – ๒๑๑๐๐๑ Fax. ๐๓๒ – ๒๑๑๑๗๗
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่