ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 43' 13.386"
13.720385
Longitude : E 100° 32' 40.2144"
100.544504
No. : 167097
ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 5 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 5 November 2012
Province : Bangkok
0 3145
Description

ศูนย์ศิลปะการแสดง “สถาบันคึกฤทธิ์” เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกัน ๓ ฝ่ายระหว่างกรมธนารักษ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ(สสส.) และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพันธกิจร่วมกันที่จะต้องทำกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนทุ่งมหาเมฆ ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบโดยเฉพาะเยาวชน และเนื่องจากวัตถุประสงค์และกิจกรรมของมูลนิธิฯ มุ่งเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จึงนำเอาการฝึกหัดโขน ละคร และดนตรีไทย มาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมความเข้มแข็งจากภายในให้แก่กลุ่มเยาวชน เพราะกระบวนการเรียนการสอนโขน ละคร มีความโดดเด่นที่ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของร่างกายให้สอดคล้องกับจังหวะ จึงปรากฏออกมาเป็นการร่ายรำที่งดงาม การฝึกหัดโขนต้องเริ่มจากการยืดตัว ดัดตัวเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะฝึกท่วงท่า ลีลาต่างๆ ตามอิริยาบทของตัวละครนั้นๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งการฝึกโขนละคร และดนตรีไทยเป็นการฝึกร่างกายที่เชื่อมโยงกับการฝึกฝนจิตใจและระเบียบวินัยของผู้เรียน รวมทั้งการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้สานต่อศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงอันทรงคุณค่า ให้เป็นมรดกสู่ชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วย โดยมีครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์โขน เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกหัดโขนและอีกหลายท่านที่ได้กรุณามาฝึกสอนศิลปแขนงอื่น ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทุกๆ วันอาทิตย์

ในส่วนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้แก่ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องนาฏศิลป์โขน ละครและดนตรีไทย ผนวกกิจกรรมกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ ๔ มิติคือ กาย ใจ สังคมและปัญญา การจัดกระบวนการการเรียนการสอนโขน ละคร และดนตรีไทย อย่างมีระบบระเบียบ เปิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนโดยรอบและเผยแพร่ข่าวเชิงสารคดีสู่สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พื้นที่ ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารสถาบันคึกฤทธิ์ และบริเวณลานกิจกรรมในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา

Location
สถาบันคึกฤทธิ์
No. 99/9 Soi งามดูพลี
Tambon ทุ่งมหาเมฆ Amphoe Sathon Province Bangkok
Details of access
Reference อรวินท์ เมฆพิรุณ Email orrawin@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่