ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 1' 26.22"
13.02395
Longitude : E 99° 54' 12.348"
99.90343
No. : 169304
พระครูใบฎีกาบุญรอด สุวณณจนโท
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Phetchaburi
0 1022
Description
พระใบฎีกาบุญรอด ฉายา สุวณณจนโท เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนาเดิมของท่านอยู่ที่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ณ วัดตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ 33 พรรษา ปัจจุบันพระใบฎีกาบุญรอดกำลังศึกาษหลักสูตรปริญยตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขา การจัดการเชิงพุทธ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านมีความสำคัญต่องานวัฒนธรรมไทยด้านการสืบสานมารยาทไทยโดยการฝึกหัดกราบไหว้สอนจรรยามารยาทในการฉันให้กับพระลูกวัด มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ช่างทรงไทยด้านกี่ก่อสร้าง การสอนพระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา เทสนา อบรมศีลธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจารย์ มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดพระปาฎิโมกข์) อบรมหลักสูตรพระวิทยากรและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ สามเณรเป็นกิจจะลักษณะที่ดีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ท่องสวดมนต์และให้ดารศึกษาเหล่าพระธรรมวินัย ฝึกหัดกราบไหว้สอนจรรยามารยาทในการขบฉันนอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังให้พระลูกวัด รักการเรียนใฝ่วิชาหาความรู้จากแหล่งการศึกษา เช่น ห้องสมุด หอพระไตรปิฎก เน้นความสำคัยของการศึกษา มีการส่งพระลูกวัด สอบนักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ และจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในวันสำคัญทางศาสนาและท่านยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นเจ้าสำนักศาสนาศึกษาวัดม่วงงาม อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน อุบาสกอุบาสิกาในวันธรรมสวนะ จัดกิจกรรมเข้าค่าย พุทธบุตร จริยธรรม คุณธรรมในทุกปี ผลงานด้ารงานสาธารณูปการ พ.ศ. 2542 ได้ทำการก่อสร้างหอระฆังใหม่ พ.ศ.2544 ได้ทำการก่อสร้างกุฎิสงฆ์ทรงไทย 1 หลัง และได้ทำการต่อเติมอาคารหอสวดมนต์ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง พ.ศ. 2546 ได้สร้างศาลาถือศีลอุโบสถ 7 ห้อง 1หลง พ.ศ.2547 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอนุรักษ์โบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2547 จัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่ทอาณาเขตวัดจำนวน 2 ไร่ พศ.2551 สร้างกุฎิสงฆ์ทรงไทนเพิ่มจำนวน 8 ห้อง พ.ศ.2552 สร้างห้องพักสำหรับเข้าค่ายพุทธบุคตร พ.ศ.2542 ทาสีกุฎิสงฆ์ด้านทิศตะวันตก ทาสีศาลาบำเพ็ญกุศล วาดภาพจิตรกรรมฝาพนังภายในอุโบสถ และได้ทารปั้นหน้าจั่วปูนปั้นลายไทยกุฎิสงฆ์ ถมดินชายแม่น้ำ อุปถัมภ์โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนวัดม่วงงาม เป็นประธานจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานีกเรียนโรงเรียนประถมวัดม่วงงาม ปี พ.ศ.2537ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็รพระฐานุกรมในตำแหน่งที่พระใบฎีกาบุญรอด สุวณณจนโทจากกรมศาสนา
Location
วัดม่วงงาม
No. 81 Moo 2
Tambon ถ้ำรงค์ Amphoe Ban Lat Province Phetchaburi
Details of access
Reference พระใบฎีกาบุญรอด
Organization วัดม่วงงาม
No. 81 Moo 2
Tambon ถ้ำรงค์ Amphoe Ban Lat Province Phetchaburi ZIP code 76150
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่