ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 25' 12.806"
12.4202239
Longitude : E 102° 31' 47.2901"
102.5298028
No. : 171096
เวบไซต์กาญจนาภิเษก จังหวัดตราด
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Trat
0 869
Description
เวบไซต์กาญจนาภิเษก จังหวัดตราด (http://kanchanapisek.or.th/kp8//trd/trd.html) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศึกษาและนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ตามหัวข้อและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ได้แก่ โบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี สถานที่เกิดของบุคคลสำคัญ และสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความอยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 2. บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษในประวัติศาสตร์ นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ เป็นต้น 3. วิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีท้องถิ่น พิธีกรรม และความเชื่อ และความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อย เป็นต้น 4. ภูมิปัญญา ได้แก่ การเกษตร การดำรงชีพ เครื่องนุ่งน่ม อาหาร และที่อยู่ เป็นต้น 5. ของดีท้องถิ่น ได้แก่ อาหารเครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 6. เอกสารสำคัญ ได้แก่ เอกสาร สมุดข่อย หนังสือบุด ใบลาน หนังสือและนิทานพื้นบ้าน เป็นต้น 7. ธรรมชาติวิทยาและนิเวศน์วิทยา ได้แก่ สถานที่สำคัญด้านธรรมชาติวิทยาสมุนไพร พืชพื้นบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ และนิเวศน์วิทยาของพื้นบ้าน ป่าไม้ แร่ธาตการประยุกต์ใช้เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม พืชเศรษฐกิจ และสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น
Location
Province Trat
Details of access
Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่