ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 58' 44.0004"
13.9788890
Longitude : E 100° 10' 13.1725"
100.1703257
No. : 192515
งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
Proposed by. นครปฐม Date 20 March 2020
Approved by. นครปฐม Date 20 March 2020
Province : Nakhon Pathom
0 80
Description

จังหวัดนครปฐมได้เริ่มมีการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ โดยเกิดขึ้นจากความคิดของนายมานิต ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในสมัยนั้น และนายสวัสดิ์ สุวรรณนทีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การจัดงานครั้งแรกใช้ชื่องานว่า “งานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารำลึก ณ พระราชวังสนามจันทร์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ มิได้มีการจัดงานเนื่องจากจังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า ทวารวดีรุ่งเรือง เมืองมหาธีรราชเจ้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕ การ จัดงานครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างเอกอนันต์ ควรที่ชาวนครปฐมจะได้มีโอกาส แสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน จึงได้มอบหมายให้ นายสุนทร แก้วพิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยใช้ชื่องานว่า“งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑”จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖

โดยมีจุดประสงค์ ๑) เพื่อเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒) เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ๓) เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ๔) เพื่อเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ๕) เพื่อจัดกิจกรรมการสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นฐานการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคต ๖) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และ ๗) เพื่อจัดเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครปฐมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โดยการจัดงาน ๒ ครั้งแรก ณ พระราชวังสนามจันทร์ หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคืนพระราชวังสนามจันทร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อจัดงานดังกล่าว จนถึงปี ๒๕๕๐ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในสมัยนั้นได้หารือกับคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเพื่อกำหนดให้จัดงานให้ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑ มกราคม ดังนั้น จึงกำหนดจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๕๑ จนถึงปี ๒๕๕๕ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ขยายวันจัดงานให้มากขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมในงาน จึงกำหนดจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Location
Province Nakhon Pathom
Details of access
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
Tambon ถนนขาด Amphoe Mueang Nakhon Pathom Province Nakhon Pathom ZIP code 73000
Tel. 034340349 ต่อ 13 Fax. 034340349 ต่อ 14
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่