ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 192844
การสวดพระมาลัย
Proposed by. กาญจนบุรี Date 7 May 2020
Approved by. กาญจนบุรี Date 7 May 2020
Province : Kanchanaburi
0 67
Description

การสวดพระมาลัย ความเป็นมาและความเชื่อ การสวดพระมาลัยของชาวบ้านต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตในเรื่องของการตาย การสวดพระมาลัยมี จุดมุ่งหมาย เพื่อการอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพเมื่อพระสงฆ์ได้ท าการสวดพระอภิธรรมศพเสร็จ สิ้นแล้ว ท าให้งานศพไม่เงียบเหงา เจ้าบ้านหรือญาติของผู้ตายไม่ต้องเศร้าโศกจนเกินไป หากจะนั่งหรือนอนกันเฉย ๆ จะท าให้งานศพเงียบเหงา หรือการเล่นการพนันจะไม่ เหมาะสม จึงคิดหาวิธีที่ท าให้งานศพไม่เงียบเหงา โดยจัดให้มีการสวดพระมาลัยขึ้น

Location
ชาวบ้านตำบลดอนแสลบ
Province Kanchanaburi
Details of access
Reference นางสาวลัดดาวัลย์ อำนวยศักดิ์โสภณ Email wannaya053@gmail.co.th
Province Kanchanaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่