ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 14' 40.65"
19.2446250
Longitude : E 99° 51' 37.2694"
99.8603526
No. : 192971
พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข
Proposed by. พะเยา Date 22 June 2020
Approved by. พะเยา Date 15 July 2020
Province : Phayao
0 164
Description

พระครูสังฆบริรักษ์ เอกรัฐ อภิรกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเป็นประธานเครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม ได้จัดตั้งกลุ่มพระวิทยากรและวิทยากรอาสาในปี พ.ศ.2545 ใช้ชื่อว่า “เครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม” ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมร่วมกับสถานศึกษาจัดอบรมในรูปแบบของค่ายคุณธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2549 ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดปีและอำนวยการ สนับสนุน ประสานงานให้ชมรม/กลุ่มต้นกล้าฯ ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศจัดกิจกรรมค่ายกล้านำ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้ตามและผู้นำที่ดี การสร้างองค์กร การสร้างเครือข่าย และสร้างอุดมการณ์ของการทำงานด้วยจิตอาสา กิจกรรมกล้าคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชน ที่ เน้นการสนับสนุนพระวิทยากร/สื่อ/หลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งชีวิต,หน้าที่ชีวิต, เป้าหมายชีวิต,ปัญหาสังคม,อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมค่ายอาสา มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ภาวะผู้นำ ความตระหนักถึงคุณค่าแห่งชีวิต ตลอดจนถึงจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ผ่านเบญจธรรม 5 ข้อ รวมถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เยาวชนได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสร้างให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมมาสู่การพัฒนาชีวิตสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความตระหนักในความรักสามัคคีของคนในชาติ ได้ตั้งปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม แก่เยาวชนทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ให้เป็นคน “กล้าทำดี”แทนคุณแผ่นดิน โดยยึดหลักพุทธภาษิตที่ว่า “ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ เด็ก เยาวชนคือความหวังของมวลมนุษย์” และน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานว่า “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น”

ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ.2558 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทบุคคล ด้านศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2559

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขา ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

Location
วัดต๊ำม่อน
No. 2 Moo ุ6 บ้านต๊ำม่อน
Tambon บ้านต๊ำ Amphoe Mueang Phayao Province Phayao
Details of access
Reference พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข
Organization วัดต๊ำม่อน
No. 2 Moo 6 บ้านต๊ำม่อน
Amphoe Mueang Phayao Province Phayao ZIP code 56000
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่