ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 193372
ชุมชนบ้านวังโอ๊ะ
Proposed by. สงขลา Date 13 November 2020
Approved by. สงขลา Date 13 November 2020
Province : Songkhla
0 29
Description

รายละเอียดข้อมูล

๑.เก็บข้อมูลประวัติชุมชนบ้านวังโอ๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของบ้านวังโอ๊ะ

ประวัติหมู่บ้าน เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน มีคน 2 คน อพยพมาจากจังหวัดปัตตานี คือ เปาะโดย และ เปาะโอะ เมื่อคนทั้งสองมาตั้งถิ่นที่นี่ ก็แยกกันอยู่ โดยเปาะโดย อยู่ที่บ้านวังโอ๊ะใหม่ ( ปัจจุบัน ) และเปาะโอะ ก็อยู่บ้านวังโอ๊ะเก่า เมื่อมีญาติจากปัตตานี มาเยี่ยมพวกเขาเหล่านั้นก็เรียกกันว่า วังเปาะโอะ แล้วก็เพี้ยน กลายเป็นวังโอ๊ะ มาจนถึงปัจจุบันนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือจดหมู่ที่ ๒ บ้านตราย ตำบลจะแหน
ทิศใต้ จดหมู่ที่ ๑ ตำบลธารคีรี
ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ ๒ บ้านตราย ตำบลจะแหน
ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ ๑ บ้านคอลอมุดอ ตำบลจะแหน

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่เป็นพื้นที่ราบสลับเนิน ไม่มีภูเขาสูง มีคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน มีจำนวน 4,620 ไร่
แยกเป็นพื้นที่การเกษตร 5,516 ไร่
แยกเป็นพื้นที่อื่น ๆ 150 ไร่

การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคมถนนลาดยางระยะทางจากอำเภอถึงหมู่บ้าน ระยะทาง 13 กิโลเมตร

ประชาชนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๓๐๓ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 1,๓๙๔ คน ชาย ๗๑๓ คน หญิง 6 ๘๑ คน นับถือศาสนาอิสลาม 100 %

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ สวนผลไม้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

แม่น้ำเทพา ป่าไม้
ด้านบริการสาธารณหมู่บ้าน

ร้านค้าในหมู่บ้าน 1๓ แห่ง
หอกระจายข่าว ๒ แห่ง

ด้านการศึกษา

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามวิทยา 1 แห่ง
มัสยิด 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 แห่ง

ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

ชื่อบ้านนานเมือง:บ้านวังโอ๊ะ

กลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชน:ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐%

ขนมธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ: ชาวบ้าน บ้านวังโอ๊ะ นับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐ %ประเพณีและความเชื่อแบบดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม เช่น ประเพณีวันฮารีรายออีดิ้นฟิตรี-อีดิ้นอัฏฮา, ประเพณีการเข้าสุนัต,ประเพณีทำบุญกูโบร์,กิจกรรมเมาลิต ,การถือศิลอดในเดือนรอมาดอน,การบริจาคทาน(จ่ายซากาต) ฯลฯ

๑.๒ อื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการบันทึก

สถานที่สำคัญของชุมชน:มัสยิดบ้านวังโอ๊ะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะแหน ,ชุมชนบ้านวังโอ๊ะ , โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโอ๊ะ, สุสานหรือกูโบร์

Category
Etc.
Location
Province Songkhla
Details of access
Reference นายมูฮัมหมัด กาเดร์
Moo บ้านวังโอ๊ะ 3
Amphoe Saba Yoi Province Songkhla
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่