ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 17' 37.5749"
13.2937708
Longitude : E 100° 56' 13.4153"
100.9370598
No. : 193379
นายนคร วรรัตน์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน
Proposed by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Approved by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Province : Chon Buri
0 22
Description

นายนคร วรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ณ โรงพยาบาลชลบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๙/๒ หมู่ ๑ ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี บิดาชื่อ นายสม วรรัตน์(เสียชีวิต) มารดาชื่อ นางสะอิ้ง วรรัตน์

นายนคร วรรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารองค์กร มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน ทำทุกอย่างที่ทำได้ สามารถดำเนินงานต่างๆ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และประธานศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ นำหลักประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน มุ่งพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มีการปันผลให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านอย่างเป็นธรรม รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่า สามารถนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านผ่าน อย (น้ำพริก) และมาตรฐาน มผช (พรมทอมืออเนกประสงค์) และได้โอทอป ๓ ดาว ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสามารถในการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงานและฝึกงานได้เป็นอย่างดี

นายนคร วรรัตน์ มีความภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ชุมชนเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงระดับประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม

จังหวัดชลบุรีจึงเห็นสมควรให้ นายนคร วรรัตน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการ สวัสดิการและชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ชีวิตปัจจุบัน

นายนคร วรรัตน์ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙/๓ หมู่ ๑ ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ทำงานสำนักงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ และศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี เลขที่ ๙/๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๓๘ –๑๙๙๔๐๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๕- ๕๖๙๙๕๙๓ นายนคร วรรัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนเท่าที่สามารถจะทำได้ พัฒนาและยกระดับสินค้าของกลุ่มแม่บ้านให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน บริหารจัดการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคีให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Location
ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
No. 9/3 Moo 1 Road มิตรสัมพันธ์
Tambon บ้านปึก Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
Reference นริศรา วงศ์วิลัย Email narisara.poo@gmail.com
Tambon บางปลาสร้อย Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri ZIP code 20000
Tel. 0 3827 6407 ต่อ 12 Fax. 0 3827 6407 ต่อ 17
Website www.m-culture.go.th/chonburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่