ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 47' 29.1264"
15.791424
Longitude : E 104° 8' 36.0996"
104.143361
No. : 193773
กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร
Proposed by. ยโสธร Date 8 June 2021
Approved by. ยโสธร Date 21 July 2021
Province : Yasothon
0 56
Description

จังหวัดยโสธรมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๑๔ ได้มีการอพยพราษฎรมาตั้งบ้านเมืองบริเวณลุ่มน้ำชี บ้านสิงห์ท่า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านแปงเมืองยโสธร ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเมืองยศสุนทร ในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ และสถาปนาเป็นจังหวัดยโสธรในปี ๒๕๑๕ ดังนั้น จึงถือได้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยโสธรมีประวัติความเป็นมาครบ ๒๕๐ ปี

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พี่น้องประชาชนชาวยโสธร ได้มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองยโสธร มีสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จังหวัดยโสธร จึงขอประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวาระสำคัญของจังหวัดในโอกาสครบ ๒๕๐ ปี ซึ่งองค์กรทุกภาคส่วนได้เห็นชอบร่วมกัน ให้มีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้ชื่อการจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" และได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี ซึ่ง "กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย" นั้น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดยโสธรได้มีการจัดขึ้นทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและนำคำสอน ทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความสุขทางใจ ให้กับประชาชน สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตร เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ/สามเณรจะออกรับบิณฑบาต เพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทำบุญมาถวาย นอกจากการทำบุญตักบาตรแล้ว ยังมีการได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า เพื่อให้คนในชุมชน ได้เข้าถึงธรรมะและรับศีลรับพร เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนทำดี ซึ่งเป็นสิ่ง ดีงามของคนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสวมใส่ชุดผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไทยลายยศสุนทร (ลูกหวาย) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดยโสธรและผ้าไทยห้องแซงซึ่งเป็นผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการซื้อสินค้าสวมใส่ผ้าไทยยโสธร ให้เกิดคุณค่า ค่านิยมทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

Location
ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า
Moo สิงห์ท่า
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Yasothon Province Yasothon
Details of access
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สวจ.ยโสธร
Reference นายทวีรักษ์ หวังสุข Email thaweerak.wan@m-culture.go.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Yasothon Province Yasothon ZIP code 35000
Tel. 045715137 Fax. 045715138
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่