ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 47' 43.1614"
13.7953226
Longitude : E 102° 8' 14.9914"
102.1374976
No. : 198174
คติเรื่องการลอยกระทงตามวัฒนธรรมไทย
Proposed by. สระแก้ว Date 3 January 2024
Approved by. สระแก้ว Date 3 January 2024
Province : Sa Kaeo
0 214
Description

คติเรื่องการลอยกระทงตามวัฒนธรรมไทยมีความสอดคล้องต่อการบูชาพระพุทธเจ้าและสายน้ำโดยเฉพาะเรื่องรอยพระพุทธบาทดังนี้

พระพุทธบาท ทั้ง ๕ รอย ตามคติพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ

พระพุทธบาทคือรอยประทับพระบาทของพระโคตมพุทธเจ้า อาจเป็นรอยหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง พระพุทธบาทมีสองรูปแบบ คือ เป็นรอยประทับตามธรรมชาติ เช่นพบในหินและอีกประเภทคือ พระพุทธบาทที่สร้างขึ้นมา เป็นการจำลองหรือเป็นรูปแทน อาจถือได้ว่าเป็นเจดีย์ (อุเทสิกเจดีย์ ) และเป็นรูปเคารพยุคแรกและเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นการให้ เดินตามรอยบาทพระศาสดาพระพุทธบาทที่มนุษย์สร้างขึ้นเก่าแก่ที่สุด น่าจะเกิดขึ้น ที่ แคว้นคันธาระสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท ว่าโดยตรงตามคติความเชื่อของศรีลังกา ว่า ชาวลังกามีความเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ประชาชนสักการบูชา ๕ แห่งได้แก่๑. รอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏ๒. รอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณมาลิก๓.รอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพต ( ปัจจุบันเชื่อว่า เป็นพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี )๔. รอยพระพุทธบาทที่เมืองโยนก๕. รอยพระพุทธบาทบนหาดริมแม่น้ำนัมมทานทีเป็นที่มาของคติการลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท รอย ที่ ๕ นั้นเองครับสำหรับรอยพระพุทธบาทที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นในยุคต่อมาก็มีหลากหลาย แต่วัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเป็นพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณการลอยกระทงมีความหมายดังนี้๑ : เพื่อบูชาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าในนาคบาดาล เป็นการระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ๒ : เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ชายหาดแม่น้ำนัมมทานที เพื่อให้เป็นคติสอนใจว่า ให้เดินตามรอยพระศาสดา ปฏิบัติคนในศีล สมาธิ ปัญญา๓ : ขอขมาสายน้ำ ที่มีคุณต่อมนุษย์ชาติ ให้รู้จักคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่อำนวยผลให้เรามีชีวิตสุขใจขอกุศลที่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงสำเร็จแด่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ให้ประสพสุขอันไพบูลย์ เกิดปัญญาญาณ รู้แจ้งแทงตลอดในวิปัสสนาญาณร่ำรวยเงินทอง โชคลาภ เลิศทวี มั่งมีศรีสุข วาสนาสูงส่ง พ้นทุกข์พ้นภัย จิตใจสงบเย็นสุขภาพแข็งแรง ปราศจากความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเทอญ
Location
Tambon ท่าเกษม Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo
Details of access
Reference กษิดิส อุดมสุวรรณ์ Email sakaeo.culture70@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Tambon ท่าเกษม Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่